Уведомление по чл.43а и чл.27 ал.2 от Наредба №2


 

Изх.№ К 117-30  / 05.10.2016 г.       ДО

                                                      КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

                                                       ул.”Шар Планина” №33

                                                        БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА

                                                         ул.”Три уши”№10

                                                        ОБЩЕСТВЕНОСТТА чрез                                                                        информационна медия „X3NEWS

 

 

ОТНОСНО: Информация по чл.43а и чл.27,ал.2 от Наредба №2 (изм.бр.63 от 2016 година)

Уважаеми дами и господа,

 

Във връзка с изискванията на чл.27, ал.3 и чл.43а от ЗППЦК, относно публикации и информация, предоставена на разположение на обществеността от ХД”Дунав”АД през последните 12 месеца, Ви информираме за следното:

1. От 01.01.2016 год. до 31.09.2016 год. ХД”Дунав”АД е разкривало периодичната и регулираната информация на КФН, БФБ и обществеността посредством електроната система и медия „X3NEWS” с интернет адрес: www. x3news.com

2. Съгласно сключен договор между ХД”Дунав”АД и „Сервиз Финансови Пазари” ЕООД – оператор на информационна система и медия „X3News, до настоящия момент – 05.10.2016 год, периодичната и регулирана информация, която дружеството е разкривало до КФН, БФБ и обществеността е чрез електронната система и медия „X3News”.

3. Цялата подадена информация до КФН, БФБ и обществеността се намира на интернет страницата на дружеството www.holding-dunav.com

4. През последните 12 месеца дружеството не е публикувало или представяло на КФН и обществеността, информация като интервюта, презентации в Р.България или друга държава.

 

 

 

                                                        С УВАЖЕНИЕ:

                                                        ИЗП.ДИРЕКТОР:........./п/..............

                                                                                       /П.Кръстев/

Copyright © 2008 Холдинг Дунав