Уведомление - удължаване срок на див-2014 - до 31.12.2017 год.


                                                 

Изх.№ К 1- 1 / 04.01.2017 г.     ДО

                                              КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

                                               ул.”Будапеща” № 16

                                                    

                                              БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА

                                              ул.»Три уши» №6

 

                                              ОБЩЕСТВЕНОСТТА

                                              чрез информац.медия „X3NEWS”

 

                                              гр.СОФИЯ

 

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е

 

Уведомяваме Ви,  че ХД”Дунав”АД удължи изплащането на дивидентите за 2014 год.  чрез клоновете на „Интернешънъл Асет Банк”АД в цялата страна до 31.12.2017 год.  включително.

 

 

                                                   С УВАЖЕНИЕ:

                                                  ИЗП.ДИРЕКТОР:......../п/......................

                                                                               /П.Кръстев/

Copyright © 2008 Холдинг Дунав