Информация по чл.43а от Наредба №2


Изх.№ К 108-22 / 20.12.2017 г.        ДО

                                                      КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР                                                                                                   ул.”Шар Планина” №33

                                                     БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА

                                                    ул.”Три уши”№10

                                                    ОБЩЕСТВЕНОСТТА чрез

                                                     информационна медия „X3NEWS

 

ОТНОСНО: Информация по чл.43а от Наредба №2 (изм.бр.63 от 2016 година)

Уважаеми дами и господа,

На основание чл.43а от ЗППЦК, ХД”Дунав”АД Ви уведомява, че е сключила Анекс към Договор за информационни услуги със  „Сервиз Финансови Пазари” ЕООД – оператор на информационна система и през 2018 год. ще разкрива периодична и регулирана информацията до общественността чрез информационна медия „X3News“ с интернет адрес: www. x3news.com

Цялата подадена информация до КФН, БФБ и обществеността се намира на интернет страницата на дружеството www.holding-dunav.com

 

 

                                                        С УВАЖЕНИЕ:

                                                        ИЗП.ДИРЕКТОР:.........../П/............

                                                                                       /П.Кръстев/

Copyright © 2008 Холдинг Дунав