Уведомление - изплащане на дивидент-2014 до 31.12.2018 г


                                       

Изх.№ К 2-1 / 08.01.2018 г.                    ДО

                                                         КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

                                                             ул.”Будапеща” № 16 

                                                            БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА

                                                             ул.»Три уши» №6

                                                             ОБЩЕСТВЕНОСТТА

                                                        чрез информац.медия "X3NEWS”

                                                             гр.СОФИЯ

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е

Уведомяваме Ви,  че ХД”Дунав”АД удължи изплащането на дивидентите за 2014 год.  чрез клоновете на „Интернешънъл Асет Банк”АД в цялата страна до 31.12.2018 год.  включително.

                              С  УВАЖЕНИЕ: 

                                                         ИЗП.ДИРЕКТОР:......../п/...............

                                                                                      /П.Кръстев/

Copyright © 2008 Холдинг Дунав