Вписани промени в Търговския регистър - промени в Съвета на директорите и обявени ГФО-2017 и КГФО-2017


Изх.№ К 62-15 / 13.07.2018  г.           ДО

                                                     “КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР”

                                                      ул.”БУДАПЕЩА”№ 16

                                                       “БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА”

                                                       ул.”Три уши”№6          

                                                      ОБЩЕСТВЕНОСТТА

                                                      чрез информац.с-ма”Х3NEWS”

                                                       гр.СОФИЯ

 

ОТНОСНО: Вписани и обявени промени в Търговския регистър

 

На основание чл.100ш, ал.1,т.2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа ХД”Дунав”АД, Ви уведомява, че на редовното общо събрание на акционерите, проведено на 26.06.2018 год. са вписани в:

 

І. Търговския регистър с Вх.№ 20180713120150 следните промени:

 

Избор на Съвет на директорите

 

1. ОСА освобождава от длъжност членовете на Съвета на директорите: Пламен Стефанов Лазаров, Борис Тодоров Топалски, Петрин Кръстев Стоянов и Камелия Борисова Лазарова.

 Избира за членове на СД: Борис Тодоров Топалски, Петрин Кръстев Стоянов Стефан Петков Лазаров и Владимир Ценов Чернев- за независим член. Мандат на СД - 5 години.

 

ІІ. Обявени в Търговския регистър с Вх.№ 20180713114307 следните обстоятелства:

Годишен финансов отчет към 31.12.2017 год.; Доклад за дейността и Одиторски доклад
Консолидиран годишен финансов отчет към 31.12.2017 г.; Консолидиран Доклад за дейността; Одиторски доклад към КГФО-2017 г.

 

Приложение:

 - Копие от Търговския регистър.

                               

                                                        С УВАЖЕНИЕ: ....../п/......................                                                        /ИЗП.ДИРЕКТОР – П.КРЪСТЕВ/

Copyright © 2008 Холдинг Дунав