Информация по чл.43а от Наредба №2


Изх.№ К 1-1 / 04.01.2019 г.              ДО

                                                      КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

                                                       ул.”Будапеща” № 16

                                                        БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА

                                                         ул.”Три уши”№ 6

                                                       ОБЩЕСТВЕНОСТТА чрез

                                                         информационна медия „X3NEWS”

 

ОТНОСНО: Информация по чл.43а от Наредба №2 (изм.бр.63 от 2016 година)

Уважаеми дами и господа,

На основание чл.43а, ал.3 от Наредба №2 , ХД”Дунав”АД Ви уведомява, че е сключила Анекс към Договор за информационни услуги със  „Сервиз Финансови Пазари” ЕООД – оператор на информационна система и през 2019 год. ще разкрива периодична и регулирана информацията до общественността чрез информационна медия „X3News“ с интернет адрес: www. x3news.com

Цялата подадена информация до КФН, БФБ и обществеността се намира на интернет страницата на дружеството www.holding-dunav.com

 

                                                        С УВАЖЕНИЕ:

                                                        ИЗП.ДИРЕКТОР:......./п/................

                                                                                       /П.Кръстев/

           

Copyright © 2008 Холдинг Дунав