Уведомление - изплащане на дивидент-2014 до 31.12.2019 г


Изх.№ К 2-2 / 04.01.2019 г.                 ДО

                                                         КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

                                                         ул.”Будапеща” № 16

                                                        БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА

                                                          ул.»Три уши» №6

                                                        ОБЩЕСТВЕНОСТТА

                                                        чрез информац.медия „X3NEWS”

                                                         гр.СОФИЯ

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е

Уведомяваме Ви,  че ХД”Дунав”АД удължи изплащането на дивидентите за 2014 год.  чрез клоновете на „Интернешънъл Асет Банк”АД в цялата страна до 31.12.2019 год.  включително.

 

                                                 С УВАЖЕНИЕ:

                                                 ИЗП.ДИРЕКТОР:........./п/.....................

                                                                                  /П.Кръстев/

Copyright © 2008 Холдинг Дунав