Информация, съгласно чл.27, ал.3 от Наредба №2


Изх.№ К 52-14/ 13.05.2019 г.           ДО

                                                      КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

                                                        ул.”Шар Планина” №33

                                                         БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА

                                                         ул.”Три уши”№10

                                                           ОБЩЕСТВЕНОСТТА чрез

                                                           информационна медия „X3NEWS”

 

ОТНОСНО: Информация, съгласно чл.27,ал.3 от Наредба №2 (изм.бр.63 от 2016 година)

Уважаеми дами и господа,

 

Във връзка с изискванията на чл.27, ал.3 от Наредба №2 за проспектите и чл.27,т.2 от Регламент 809 / 2004, относно информация, предоставена на разположение на обществеността от ХД”Дунав”АД през последните 12 месеца, Ви информираме за следното:

1. От 01.05.2018 год. до 30.04.2019 год. ХД”Дунав”АД е разкривало периодичната и регулираната информация на КФН, БФБ и обществеността посредством електроната система и медия „X3NEWS” с интернет адрес: www. x3news.com

2. Цялата подадена информация до КФН, БФБ и обществеността се намира на интернет страницата на дружеството www.holding-dunav.com

3. През последните 12 месеца дружеството не е публикувало или представяло на КФН и обществеността, информация като интервюта, презентации в Р.България или друга държава.

 

 

 

                                                        С УВАЖЕНИЕ:

                                                        ИЗП.ДИРЕКТОР:.........../п/............

                                                                                       /П.Кръстев/

           

Copyright © 2008 Холдинг Дунав