Продажба на дялово участие на


Изх.№ К 55-16 / 23.05.2019 г.                ДО

                                                    КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

                                                          ул.”Будапеща” № 16

                                                         БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА

                                                         ул.»Три уши» №6

                                                        ОБЩЕСТВЕНОСТТА

                                                 чрез информационна медия„X3NEWS

                                                   гр.СОФИЯ

ОТНОСНО: Продажба на дялово участие на „ЗММ“АД – асоциирано дружество на ХД“Дунав“АД, съгласно чл.100п от ЗППЦК и чл.33а, ал.1,т.3 от Наредба №2 за проспектите, във връзка с т.1.31. от Приложение №9 от Наредба №2

 

Уважаеми дами и господа,

 

 Във  връзка с взето решение от заседание на Съвета на директорите на 18.10.2018 год. е извършена продажба на 6528 бр.акции от  асоциирано дружество „ЗММ”АД – гр.Враца на цена 6 лв. за 1 бр. акция, притежавани от ХД“Дунав“АД.

Продажбата на ЗММ“ АД е извършена при следните параметри:

Купувач на сделката: Физическо лице. Купувачът не е нито заинтересовано лице, нито свързано с ХД“Дунав“АД по смисъла на ЗППЦК.

Цена по която е извършена продажбата: 6,00 лв. за дял от капитала на „ЗММ“АД или продажна цена за ХД“Дунав“АД общо – 39 168 лв.

Стойността на сделката не надхвърля праговете по чл.114, ал.1  - за ХД“Дунав“АД от ЗППЦК и по чл.114, ал.3 от ЗППЦК – и респективно не изисква изрично овластяване от страна на ОСА на ХД“Дунав“АД – по отношение на продажбата на дялове на „ЗММ“АД

Продажбата на дяловете от капитала на „ЗММ“АД се извършва поради обстоятелството, че дружеството ХД“Дунав“АД не е получавало дивиденти през последните 17 години.

                                         

 

                                                   С УВАЖЕНИЕ:....../п/........................

                                                                               /П.Кръстев/

Copyright © 2008 Холдинг Дунав