Уведомление-удължаване срок за изплащане на дивидент-2014 г. до 10.09.2020 г


Изх.№ К 4-2 / 08.01.2020 г.                 ДО

                                                         КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

                                                         ул.”Будапеща” № 16

                                                         

                                                        БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА

                                                         ул.»Три уши» №6

                                                         ОБЩЕСТВЕНОСТТА

                                                        чрез информац.медия „X3NEWS”

 

                                                             гр.СОФИЯ

                       У В Е Д О М Л Е Н И Е

Уведомяваме Ви,  че ХД”Дунав”АД удължи изплащането на дивидентите за 2014 год.  чрез клоновете на „Интернешънъл Асет Банк”АД в цялата страна до 10.09.2020 год.  включително.

 

 

                                                       С УВАЖЕНИЕ:

                                                      ПРОКУРИСТ:......./п/.......................

                                                                               /П.Кръстев/

Copyright © 2008 Холдинг Дунав