Уведомление - удължаване на срокове за финансови отчети


Изх.№ К 22 – 5 / 01.04.2020 г.       ДО

                                                             КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

                                                             ул.”Будапеща” № 16

                                                             БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА

                                                             ул.Три уши №10

                                                             ОБЩЕСТВЕНОСТТА

                                                             чрез информац.медия „X3NEWS

                                                             гр.СОФИЯ

 

                                                         УВЕДОМЛЕНИЕ

                                              от ХД“Дунав“АД – град Враца

във връзка с изпълнение препоръките на КФН от 27.03.2020 год. за удължаване на сроковете по параграф 45, т.1 и 2 от Закона за мерките и действията по време на извънредно положение

 

Уважаеми дами и господа,

Уведомяваме Ви, че на основание удължените сроковете за представяне на финансово – отчетна информация от страна на емитентите, приети със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение от 13.03.2020 г., обявено с решение на Народното събрание, ХД „Дунав“ АД ще представи годишния си одитиран индивидуален и Консолидирания годишен  одитиран финансов отчет към 31.12.2019 г. в рамките на съответно удължения срок.

Промените сроковете за разкриване на информация са, както следва:

 

• ГФО -2019 г. – съгласно чл. 100н ал.1 от ЗППЦК – до 31 юли 2020 г.

• КГФО – 2019 -  съгласно чл. 100н ал.2 от ЗППЦК - до 31 юли 2020 г.

• Отчет – 31.03.2020 г. и Отчет – 30.06.2020 - съгласно чл. чл.100о1 и 100о ал.1 от ЗППЦК - до 30 септември 2020 г.

• Консолидиран Отчет – 31.03.2020 и Консолидиран Отчет – 30.06.2020 - съгласно чл.100о1 и чл.100о ал.2 от ЗППЦК - до 30 септември 2020 г.

• Провеждане на редовно Общо събрание на акционерите – 30 септември 2020 г.

Промяната в сроковете е съгласно параграф 45, т.1 и т.2 от Закона за мерките и действията по време на извънредно положение и следователно, регистрираният одитор също е в обективна невъзможност да провери и завери годишните финансови отчети.

Ръководството ще положи усилия за публикуване на изискуемите финансови отчети посочени по-горе и в по-кратки срокове.

 

                                                        С УВАЖЕНИЕ:

                                                        ПРОКУРИСТ.:.........../п/.....................

                                                                                    /П.Кръстев/

Copyright © 2008 Холдинг Дунав