Информация чл.27 от Наредба № 2 - 2019-2020 г


Изх.№ К 40-10 / 03.07.2019 г.          ДО

                                                      КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

                                                      ул.”Будапеща” № 16

                                                      БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА

                                                       ул.”Три уши”№10

                                                      ОБЩЕСТВЕНОСТТА чрез

                                                    информационна медия „X3NEWS”

 

ОТНОСНО: Информация, съгласно чл.27,ал.3 от Наредба №2 (изм.бр.63 от 2016 година)

Уважаеми дами и господа,

Във връзка с изискванията на чл.27, ал.3 от Наредба №2 за проспектите и чл.27,т.2 от Регламент 809 / 2004, относно информация, предоставена на разположение на обществеността от ХД”Дунав”АД през последните 12 месеца, Ви информираме за следното:

1. От 01.05.2019 год. до 30.06.2020 год. ХД”Дунав”АД е разкривало периодичната и регулираната информация на КФН, БФБ и обществеността посредством електроната система и медия „X3NEWS” с интернет адрес: www. x3news.com

2. Цялата подадена информация до КФН, БФБ и обществеността се намира на интернет страницата на дружеството www.holding-dunav.com

3. През последните 12 месеца дружеството не е публикувало или представяло на КФН и обществеността, информация като интервюта, презентации в Р.България или друга държава.

 

 

 

 

 

                                                        С УВАЖЕНИЕ:

                                                        ПРОКУРИСТ:......./п/................

                                                                                 /П.Кръстев/

Copyright © 2008 Холдинг Дунав