Уведомление - прекратява изплащането на дивидент-2014 г. -от 10.09.2020 г


Изх.№ К 70 - 18 / 09.09.2020 г.           ДО

                                                       КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

                                                      ул.”Будапеща” № 16

                                                         

                                                       БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА

                                                        ул.»Три уши» №6

 

                                                        ОБЩЕСТВЕНОСТТА

                                                        чрез информац.медия „X3NEWS”

 

                                                             гр.СОФИЯ

 

 

У В Е Д О М Л Е Н И Е

 

Уведомяваме Ви, че съгласно чл.110 от Закона за задълженията и договорите, и решение от общото събрание на акционерите на 28.08.2020 год. ХД”Дунав”АД град Враца преустановява изплащането на дивидента за 2014 год. на акционери на дружeството, считано от 10.09.2020 год.

 

 

                                                        ПРОКУРИСТ:..........................

                                                                                    /П.Кръстев/

Copyright © 2008 Холдинг Дунав