Информация по чл.43а от Наредба №2


Изх.№ К 105  - 27 / 17.12.2020 г.     ДО

                                                     КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

                                                     ул.”Будапеща” № 16

                                                      БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА

                                                      ул.”Три уши”№ 6

                                                   ОБЩЕСТВЕНОСТТА чрез

                                                    информационна медия „X3NEWS”

 

ОТНОСНО: Информация по чл.43а от Наредба №2 за проспектите (изм.бр.61 от 10.07.2020 година)

Уважаеми дами и господа,

На основание чл.43а, ал.3 от Наредба №2 , ХД”Дунав”АД Ви уведомява, че е сключила Договор за информационни услуги със  „Сервиз Финансови Пазари” ЕООД – оператор на информационна система и през 2021 год. ще разкрива периодична и регулирана информацията до общественността чрез информационна медия „X3News“ с интернет адрес: www. x3news.com

Цялата подадена информация до КФН, БФБ и обществеността се намира на интернет страницата на дружеството www.holding-dunav.com

 

 

                                                        С УВАЖЕНИЕ:

                                                        ПРОКУРИСТ:......../п/...............

                                                                                 /П.Кръстев/

           

Copyright © 2008 Холдинг Дунав