Уведомление - вписани ГФО-2019 и КГФО-2019 в Търговския регистър


Изх.№ К 81 8 / 19.05.2021  г.          ДО

                                                     “КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР”

                                                       ул.”БУДАПЕЩА”№ 16

                                                      “БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА

                                                       ул.”Три уши”№6          

                         ОБЩЕСТВЕНОСТТА чрез информац.с-ма”Х3NEWS

                                                             гр.СОФИЯ

 

ОТНОСНО: Вписани и обявени ГФО-2019 и КГФО-2019 в Търговския регистър

 

На основание чл.100ш, ал.1,т.4 от Закона за публично предлагане на ценни книжа ХД”Дунав”АД, Ви уведомява, че на редовното общо събрание на акционерите, проведено на 28.08.2020 год. са вписани в:

 

І. Обявени в Търговския регистър с Вх.№ 20210518160317 следните обстоятелства:

  1. Годишен финансов отчет към 31.12.2019 год.; Доклад за дейността и Одиторски доклад
  2. Консолидиран годишен финансов отчет към 31.12.2019 г.; Консолидиран Доклад за дейността; Одиторски доклад към КГФО-2019 г.

 

Приложение:

 - Копие от Търговския регистър.

 

 

                                                 С УВАЖЕНИЕ: ...............................                                                                /ПРОКУРИСТ – П.КРЪСТЕВ/

Copyright © 2008 Холдинг Дунав