Писмо - чл.43а от Наредба №2 и чл.27 от Наредба №2 - информационна медия


Изх.№ К 138 – 26 / 17.12.2021 г.     ДО

                                                     КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

                                                       ул.”Будапеща” № 16

                                                       БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА

                                                        ул.”Три уши”№ 6

                                                      ОБЩЕСТВЕНОСТТА чрез

                                                      информационна медия „X3NEWS

 

ОТНОСНО: Информация по чл.43а от Наредба №2 за проспектите (изм.бр.61 от 10.07.2020 година) и чл.27, ал.3 от Наредба №2 / 09.11.2021 г.

Уважаеми дами и господа,

На основание чл.43а, ал.3 от Наредба №2 за проспектите и чл.27, ал.3 и ал.4 от Наредба № 2 от 09.11.2021 г. за първично и последващо разкриване на информация, ХД”Дунав”АД Ви уведомява, че е сключил Договор за информационни услуги със  „Сервиз Финансови Пазари” ЕООД – оператор на информационна система от 2020 год., че през 2022 год. ще разкрива периодична и регулирана информацията до общественността чрез информационна медия „X3News“ с интернет адрес: www. x3news.com

Цялата подадена информация до КФН, БФБ и обществеността е публикувана на интернет страницата на дружеството - www.holding-dunav.com

 

 

                                                        С УВАЖЕНИЕ:

                                                        ПРОКУРИСТ:........./п/..............

                                                                                 /П.Кръстев/

           

Copyright © 2008 Холдинг Дунав