Вписани в Търговски регистър ГФО-2020 и КГФО-2020

Изх.№ К 15 - 1 / 12.01.2022  г.        ДО

                                                   “КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР”

                                                     ул.”БУДАПЕЩА”№ 16

                                                     “БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА

                                                       ул.”Три уши”№6        

                 

                                                        ОБЩЕСТВЕНОСТТА

                                                        чрез информац.с-ма”Х3NEWS

 

                                                         гр.СОФИЯ

 

ОТНОСНО: Вписани и обявени ГФО-2020 и КГФО-2020 в Търговския регистър

 

На основание чл.100ш, ал.1,т.4 от Закона за публично предлагане на ценни книжа ХД”Дунав”АД, Ви уведомява, че на редовното общо събрание на акционерите, проведено на 14.07.2021 год. са вписани в:

 

І. Обявени в Търговския регистър с Вх.№ 20220107171529 следните обстоятелства:

  1. Годишен финансов отчет към 31.12.2020 год.; Доклад за дейността и Одиторски доклад.
  2. Консолидиран годишен финансов отчет към 31.12.2020 г.; Консолидиран Доклад за дейността; Одиторски доклад към КГФО-2020 г.

 

Приложение:

 - Копие от Търговския регистър

 

 

                               

                                        С УВАЖЕНИЕ: ....../п/ .........                                         /ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД – С.ЛАЗАРОВ/

Вписани в Търговски регистър ГФО-2020 и КГФО-2020
размер: 268 KB
[СВАЛЯНЕ]12-01-2022 г.
Copyright © 2008 Холдинг Дунав