Промяна на Прокурист

Изх.№ К 16 - 2 / 12.01.2021 г    ДО

                                               КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

                                               ул.Будапеща № 16

                                              БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА

                                              ул.Три уши № 10

 

                                                  ОБЩЕСТВЕНОСТТА чрез

                                                  информационна медия X3NEWS

 

                                                  СОФИЯ

 

ОТНОСНО: Промяна на прокурист ХД Дунав АД

Уважаеми дами и господа,

 

На основание чл.100ш, ал.1, т.2 от ЗППЦК, Ви уведомяваме за следното обстоятелство, вписано в Търговския регистър, с вх.№ 20220111113447.

Считано от 11.01.2022 г. дружеството ХД“Дунав“АД ще се представлява и управлява от избрания Прокурист – Г-н Петър Веселинов Аврамов заедно и поотделно с Председателя на СД – Г-н Борис Тодоров Топалски.

 

 

Приложение: Копие от Търговски регистър – Вх.№ 20220111113447

 

 

 

 

                                   С УВАЖЕНИЕ:

                                ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ:........./п/..................

                                                                          /С.Лазаров /

Търговски регистър-вписване на Прокурист
размер: 661 KB
[СВАЛЯНЕ]12-01-2022 г.
Copyright © 2008 Холдинг Дунав