Вписване на Изпълнителен директор

Изх.№ К 39 - 4 / 19.01.2022 г.                ДО

                                                             КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

                                                             Ул. Будапеща № 16

 

                                                             БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА

                                                             Ул. Три уши № 10

 

                                                           ОБЩЕСТВЕНОСТТА чрез

                                                           Информационна медия X3NEWS

 

ОТНОСНО: Вписване в Търговски регистър на Изпълнителен директор

 

На основание чл. 100 ш, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК, Ви уведомяваме за следното обстоятелство, вписано в Търговския регистър с Вх.№ 20220119104227

 

Считано от 19.01.2022 год. Холдингово дружеството ще се управлява и представлява от Изпълнителен директор – Г-н Стефан Петков Лазаров заедно и поотделно с Председателя на Съвета на директорите – Г-н Борис Тодоров Топалски и с Прокуриста на дружеството – Г-н Петър Веселинов Аврамов.

 

Приложение:

1.Копие от Търговски регистър с Вх. № 20220119104227

 

 

 

                                                         С УВАЖЕНИЕ:

                                                         ИЗПЪЛН.ДИРЕКТОР:................./п/..........

                                                                                            /Стефан Лазаров/

Копие от Търговски регистър - вписване на Изпълнителен директор
размер: 1587 KB
[СВАЛЯНЕ]19-01-2022 г.
Copyright © 2008 Холдинг Дунав