Писмо - нови членове на Съвет на директорите


Изх.№ К 153-24/25.03.2022 г            ДО

                                                        КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

                                                        Ул. Будапеща № 16

                                                        БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА

                                                        Ул. Три уши № 10

                                                       ОБЩЕСТВЕНОСТТА чрез

                                                       Информационна медия X3NEWS

                                                        СОФИЯ

 

ОТНОСНО: Вписване в Търговски регистър на промени в Съвета на директорите на ХД ДУНАВ АД

 

На основание чл. 100 ш, ал. 1, т. 2 от ЗППЦК и чл.24 и чл. 27, ал.1 от Наредба № 2 за първоначално и последващо разкриване на информация, Ви уведомяваме за следното обстоятелство, вписано в Търговския регистър с Вх. № 20220324163308

Считано от 24.03.2022 год. Холдингово дружество „ДУНАВ“ АД e с нов състав на Съвет на директорите:

1. Г-н Стефан Петков Лазаров

Нови членове на СД:

2. Г-н Петър Веселинов Аврамов

3. Г-жа Марийка Стоянова Костадинова – независим член на СД и

4. Г-н Людмил Малинов Еленков – независим член на СД

 

Приложение:

1.Копие от Търговски регистър с Вх. №20220324163308

 

                                                         С УВАЖЕНИЕ:

                                                         ИЗП.ДИРЕКТОР:......................

                                                                                  /Стефан Лазаров/

Copyright © 2008 Холдинг Дунав