Писмо-вписани преставляващи ХД Дунав АД - 06.04.2022


Изх.№ К 170-29/06.04.2022 г              ДО

                                                         КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

                                                         ул. „Будапеща“ № 16

                                                         БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА

                                                         ул. „Три уши“ № 6

                                                         ОБЩЕСТВЕНОСТТА

                                                         Чрез информационна медия

                                                         X3NEWS

 

                                                         СОФИЯ

 

ОТНОСНО: Вписване на представляващи ХД „ДУНАВ“ АД

Уважаеми дами и господа,

На основание чл.100ш, ал.1, т.2 от ЗППЦК, чл.24 и чл.27 от Наредба №2 за първоначално и последващо разкриване на информация, Ви уведомяваме за следното обстоятелство, вписано в Търговския регистър, с вх.№ 20220406093009.

Считано от 06.04.2022 г. дружеството ще се управлява и представлява от Изпълнителен директор – Г-н Стефан Петков Лазаров заедно и поотделно с Председателя на Съвета на директорите – Г-н Петър Веселинов Аврамов.

 

Приложение:

1. Копие от Търговски регистър – Вх.№ 20220406093009.

 

                                                         С УВАЖЕНИЕ:

                                                         ИЗП. ДИРЕКТОР:………………………

                                                                           / Стефан Лазаров/

Copyright © 2008 Холдинг Дунав