Писмо продажба акции на ХД Дунав АД в Бдин АД


Изх.№ 226 / 28.06.2022 г.                       ДО

                                                        КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР

                                                        ул. ”Будапеща” № 16

                                                      БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА”

                                                      ул. ”Три уши” № 6, ет. 5

                                                       ОБЩЕСТВЕНОСТТА

                                                 чрез информационна медия „Х3NEWS”

 

на основание: член 17, параграф 1 във връзка с чл. 7 от Регламент (ЕС) № 596/2014 и т.1.7 от Приложение № 4 на Наредба № 2

относно: продажба на дялово участие от „БДИН“ АД – град Видин

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание член 17, параграф 1 във връзка с чл. 7 от Регламент (ЕС) № 596/2014 и т.1.7 от Приложение №4 от Наредба №2 за първоначално и последващо разкриване на информация, ХД ДУНАВ АД уведомява, че съгласно договор от 27.06.2022 г. е продал на Петър Лефтеров – физическо лице на 27.06.2022 г. акции от капитала на „БДИН“ АД.

 

                                                    С УВАЖЕНИЕ:

                                                   ИЗП.ДИРЕКТОР……………………..

                                                                            /Стефан Лазаров/

 

Copyright © 2008 Холдинг Дунав