Вписан и обявен Устав в Търговски регистър


Изх.№ 254-60 / 12.07.2022 г          ДО

                                                   “КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР”

                                                    ул. ”БУДАПЕЩА”№ 16

                                                    “БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА”

                                                     ул. ”Три уши”№6

                 

                                                  ОБЩЕСТВЕНОСТТА

                                                  чрез информац.с-ма”Х3NEWS”

                                                  гр. СОФИЯ

ОТНОСНО: Вписан и обявен Устав на ХД Дунав АД.

На основание чл.100ш, ал.1,т.1 и ал.2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа и чл.24 от Наредба № 2 за първоначално и последващо разкриване на информация, ХД ”ДУНАВ” АД, Ви уведомява, че на редовното общо събрание на акционерите, проведено на 28.06.2022 год. е вписан и:

І. Обявен в Търговския регистър с Вх.№ 20220712095419 следното обстоятелство:

1. Устав към 28.06.2022 г.

 

Приложение:

1. Копие от Търговски регистър – вх.№ 20220712095419

 

 

                                                                   

                                                   С УВАЖЕНИЕ:

                                                   ИЗП. ДИРЕКТОР: ………………………..

                                                                           /Стефан Лазаров/

Copyright © 2008 Холдинг Дунав