Уведомление за избор на информационна система


Във връзка с решение на СД на проведено заседание на 28.01.2008 год. за избор на информационна медия, и подписан договор на 05.02.2008 год. със „Сервиз Финансови Пазари” ЕООД, ХД”Дунав”АД –гр.Враца ще разпространява регулираната и периодичната информация до общественността, съгласно ЗППЦК, Наредба №2 за проспектите чрез информационната система „X3News”.

Copyright © 2008 Холдинг Дунав