Обявяване на печалба на дружеството на консолидирана база към 31.12.2007 год - предварителен.


На основание чл.28 от Наредба №2 за проспектите и за разкриването на информация от публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, и т.1.11 от Приложение №9 към Наредба №2, Ви уведомяваме, че ХД"Дунав"АД - гр.Враца реализира печалба към 31.12.2007 год. - предварителен на Консолидирана база в размер на 375 х.лв.

Copyright © 2008 Холдинг Дунав