Обявяване на печалба на дружеството за годишен отчет -2007 год.


На основание чл.28, ал.2 и ал.3 от Наредба №2 за проспектите и за разкриване на информация от публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, и т.1.11 от Приложение №9 към Наредба №2, Ви уведомяваме, че ХД"Дунав"АД - гр.Враца реализира печалба към 31.12.2007 год. в размер на 11 х.лв.

Copyright © 2008 Холдинг Дунав