Обявяване на печалба на дружеството за консолидиран годишен отчет -31.12.2007 г.


На основание чл.28 от Наредба №2 за проспектите и за разкриването на инормация от публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, и т.1.11 от Приложение № 9 към Наредба №2, Ви уведомяваме, че ХД”Дунав”АД – гр.Враца реализира печалба на Консолидарана база към 31.12.2007 год. в размер на 382 х. лв

Copyright © 2008 Холдинг Дунав