Уведомяване, относно взети решения от редовно годишно общо събрание - 30.06.2008 год.


Съгласно Приложение №9 към Наредба №2, Ви уведомяваме за взетите решения от Редовното годишно общо събрание на акционерите, проведено на 30.06.2008 г. от 09:00 часа.:

По т.1 от дневния ред :
1. Приема отчета за дейността на ХД”Дунав”АД през 2007 година.

По т.2 от дневния ред:
1. Приема Отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2007 год.

По т.3 от дневния ред:
1. Приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на дружеството за 2007 година.

По т.4 от днвения ред: Приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2007 година.
1. Приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2007 год. - Подлежи на вписване в Търговския регистър.

По т.5 от дневния ред: Приемане на решение за разпределяне на печалбата за 2007 год.
1. „Печалбата на дружеството в размер на 11010,79 лв. да бъде отнесена за покриване на загуби от минали години.
2. Не разпределя дивидент за 2007 год. (Уведомление, съгл.т.1.15. от Приложение №9 от Наредба №2)

По т.6 от дневния ред: Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2007 година.
1. ОС освобождава от отговороност за дейността им през 2007 год. членовете на СД на ХД”Дунав”АД гр.Враца:
1. Цеко Тодоров Каменов с ЕГН: 3305041781;
2. Петрин Кръстев Стоянов с ЕГН: 4510032166;
3. Стефан Петков Лазаров с ЕГН: 5511064004;
4. Борис Тодоров Топалски с ЕГН: 7304071942

По т.7 от дневния ред: Промени в Устава

Съгласно т.1.3 от Приложение №9 към Наредба №2
1. ОС приема промени в Устава– подлежи на вписване в Търговския регистър.

По т.8 от дневния ред: „ Промени в Съвета на директорите
1. Да не се правят промени в състава на Съвета на директорите

По т.9 от дневния ред: Определяне възнаграждението на съвета на директорите и на Изпълнителния директор

1. Определя месечно възнаграждение на членовете на Съвета на директорите в размер на 3 минимални работни заплати. Възнаграждението на Изпълнителния директор да се определи на заседание на Съвета на директорите.

По т.10 от дневния ред: Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2008 год.

Съгласно т.1.10 от Приложение №9 към Наредба №2
1. ОС избира за 2008 год. г-н Русин Петров Русинов с ЕГН: 3507261925 за регистриран одитор за одитиране на финансовите отчети на ХД”Дунав”АД –гр.Враца

По т.11 от дневния ред: Разни

Не са взети решения

Copyright © 2008 Холдинг Дунав