Вписани и обявени в Търговския регистър промени в Устава на дружеството

На основание чл.100ш, ал.1,т.1 от ЗППЦК, ХД"Дунав"АД - гр.Враца, Ви уведомява, че на Общо събрание на акционерите, проведено на 30.06.2008 год. приетите промени в Устава на дружеството са вписани и обявени в Търговския регистър под № 20080724132022. Новите промени в Устава са: "в чл.26,ал.6, чл.29, ал.4 от устава на дружеството, а именно:
Чл.26 /6/ "Предложението за представляване на акционер или акционери с повече от 5 на сто от гласовете в ОСА трябва да бъде публикувано в един централен ежедневник или изпратено до всеки акционер."
Чл.29 /4/ Свикването се извършва чрез покана, обявена в Търговския регистър и в един централен ежедневник. Времето от обявяването до откриването на общото събрание не може да бъде по-малко от 30 дни.
Копие от обявлението в Търговския регистър
размер: 187 KB
[СВАЛЯНЕ]25-07-2008 г.
Устав -30-06-2008
размер: 129 KB
[СВАЛЯНЕ]25-07-2008 г.
Copyright © 2008 Холдинг Дунав