Обявявяне на печалба към Конс.отчет-30-06-2008


На основание чл.28 от Наредба №2 за проспектите и за разкриването на информация от публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, и т.1.11 от Приложение № 9 към Наредба №2, Ви уведомяваме, че ХД”Дунав”АД – гр.Враца реализира печалба към 30.06.2008 год. на Консолидирана база в размер на 7674 х. лв.

Copyright © 2008 Холдинг Дунав