Решение взети на извънредно ОСА - 03.10.2008 год.


Съгласно Приложение №9 към Наредба №2, Ви уведомяваме за взетите решения от Извънредно общо събрание на акционерите, проведено на 03.10.2008 г. от 11:00 часа.:

По т.1 от дневния ред :
1. Освобождава от длъжността му като член на Съвета на директорите Петрин Кръстев Стоянов с ЕГН: 4510032166, поради пенсиониране., считано от 04.10.2008 год. – Подлежи на вписване в Търговския регистър.

По т.2 от дневния ред:
1. Избира за член на Съвета на директорите на ХД”Дунав”АД,считано от 06.10.2008 год. – Петрин Кръстев Стоянов с ЕГН: 4510032166. – Подлежи на вписване в Търговския регистър.

По т.3 от дневния ред:
1. Определя месечни възнаграждения на членовете на Съвета на директорите, както следва: 1. Председател и Зам.Председател на СД – 6 МРЗ
2. Членове на СД - 3 МРЗ”

По т.4 от дневния ред: Разни
Не са взети решения

Copyright © 2008 Холдинг Дунав