Вписани промени в Търговския регистър, съгласно решения на изв.ОСА-03.10.2008

На основание чл.100ш, ал.1,т.2 и ал.2 от Закона за публично предлагане на ценни книжа ХД”Дунав”АД, Ви уведомява, че на извънредно общо събрание на акционерите, проведено на 03.10.2008г и на проведено заседание на Съвета на директорите на 03.10.2008 год. са вписани в Търговския регистър с Вх.№20081008141517 следните промени:
1. Освобождава от длъжността му като член на Съвета на директорите Петрин Кръстев Стоянов с ЕГН: 4510032166, поради пенсиониране., считано от 04.10.2008 год.
2. Избира за член на Съвета на директорите на ХД”Дунав”АД,считано от 06.10.2008 год. – Петрин Кръстев Стоянов с ЕГН: 4510032166
3. Освобождава от длъжност – Изпълнителенния директор – Петрин Кръстев Стоянов с ЕГН: 4510032166, считано от 04.10.2008 год., поради пенсиониране.
4. Избира за Изпълнителен директор на ХД”Дунав”АД –гр.Враца, считано от 06.10.2008 год. Петрин Кръстев Стоянов с ЕГН: 451003166.

Приложение:
- Копие от Търговския регистър
- Протокол от 03.10.2008 год. за взети решения от Съвета на директорите;
Протокол от заседание на СД
размер: 1147 KB
[СВАЛЯНЕ]10-10-2008 г.
Вписване от Търговския регистър
размер: 1080 KB
[СВАЛЯНЕ]10-10-2008 г.
Copyright © 2008 Холдинг Дунав