Обявяване на печалба към Конс.отчет-30-09-2008 г


На основание чл.28 от Наредба №2 за проспектите и за разкриването на информация от публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, и т.1.11 от Приложение № 9 към Наредба №2, Ви уведомяваме, че ХД”Дунав”АД – гр.Враца реализира печалба към 30.09.2008 г. на Консолидирана база в размер на 7777 х. лв.

Copyright © 2008 Холдинг Дунав