Обявяване на печалба към Консолидиран отчет - 31.12.2008 г.- предварителен


На основание чл.28 от Наредба №2 за проспектите и за разкриването на информация от публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, и т.1.11 от Приложение № 9 към Наредба №2, Ви уведомяваме, че ХД”Дунав”АД – гр.Враца реализира печалба към 31.12.2008 г.-предварителен на Консолидирана база в размер на 7113 х. лв.

Copyright © 2008 Холдинг Дунав