Вписани и обявени промени по партидата на дружеството от ОСА -27-03-2009


 

ОТНОСНО: Вписании обявени промени в Търговския регистър

 

На основание чл.100ш, ал.1,т.1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа ХД”Дунав”АД, Ви уведомява, че наредовното общо събрание на акционерите, проведено на 27.03.2009 год. и на проведено заседание на Съвета на директорите на 27.03.2009 год. са вписани в:

І. Търговския регистър с Вх.№ 20090401165515 следните промени:

1. Освобождава от длъжността му като член на Съвета на директорите Петрин Кръстев Стоянов с ЕГН: 4510032166, считано от 09.04.2009 год.

2. Избира за член на Съвета на директорите на ХД”Дунав”АД,считано от 13.04.2009 год. – Петрин Кръстев Стоянов с ЕГН: 4510032166

3. Освобождава от длъжност – Изпълнителенния директор – Петрин Кръстев Стоянов с ЕГН: 4510032166, считано от 09.04.2009 год., поради пенсиониране.

4. Избира за Изпълнителен директор на ХД”Дунав”АД –гр.Враца, считано от 13.04.2009 год. Петрин Кръстев Стоянов с ЕГН: 451003166.

5.Вписан е актуалния Устав на дружеството от 27.03.2009 год.

ІІ. Обявени в Търговския регистър с Вх.№ 20090401170836 следните обстоятелства:

Годишен финансов отчет към 31.12.2008 год.

Консолидиран годишен финансов отчет към 31.12.2008 г.

Актуален Устав на дружеството към 27.03.2009 год

Приложение:

 - Удостоверение с Изх.№ 20090403100444/03.04.2009 г. отразяващ актуалното състояние с вписаните и обявените промени по партидата на дружеството.

 - Копие от Търговския регистър

 - Актуален Устав на дружеството към 27-03-2009 год.

                               

                               

Copyright © 2008 Холдинг Дунав