Обявяване на печалба за ГФО-31.12.2009 г.


ОТНОСНО: Обявяване на печалба на дружеството към ГФО-31.12.2009 год.

На основание чл.28 от Наредба №2 за проспектите и за разкриването на информация от публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, и т.1.11 от Приложение № 9 към Наредба №2, Ви уведомяваме, че ХД”Дунав”АД – гр.Враца реализира печалба след данъчно облагане към 31.12.2009 год. в размер на 191 х. лв.

23-03-2010 [Принтирай | Изпрати | виж всички новини]

Copyright © 2008 Холдинг Дунав