Информация по чл.82б от ЗППЦК


Изх.№ К 26-9 / 08.04.2010 г.   ДО
                                                      КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
                                                      ул.”Шар Планина” №33

                                                      БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА
                                                      ул.”Три уши”№10

                                                     ОБЩЕСТВЕНОСТТА чрез
                                                     информационна медия „X3NEWS”


ОТНОСНО: Информация по чл.82 б от ЗППЦК


Уважаеми дами и господа,

Във връзка с изискванията на чл.82б от ЗППЦК, относно публикации и информация, предоставена на разположение на обществеността от ХД”Дунав”АД през последните 12 месеца, Ви информираме за следното:
1. От 01.01.2009 год. до 20.08.2009 год. ХД”Дунав”АД е разкривало периодичната и регулираната информация на КФН чрез електронната система „Е-Register”, а на БФБ и обществеността посредством електроната система и медия „X3NEWS” с интернет адрес: www. x3news.com
2. Съгласно сключен договор между ХД”Дунав”АД и „Сервиз Финансови Пазари” ЕООД – оператор на информационна система и медия „X3News”, считано от 20.08.2009 год. до настоящия момент – 07.04.2010 год, периодичната и регулирана информация, която дружеството е разкривало до КФН, БФБ и обществеността е чрез електронната система и медия „X3News”.
3. Цялата подадена информация до КФН, БФБ и обществеността се намира на интернет страницата на дружеството www.holding-dunav.com
4. През последните 12 месеца дружеството не е публикувало или представяло на КФН и обществеността, информация като интервюта, презентации в Р.България или друга държава.

08-04-2010 [Принтирай | Изпрати | виж всички новини]

Copyright © 2008 Холдинг Дунав