Обявяване на печалба към Консолидиран ГФО-31.12.2009 г


ОТНОСНО: Обявяване на печалба на дружеството на Консолидирана база към Конс.ГФО - 31.12.2009 год.

Уважаеми дами и господа,

На основание чл.28 от Наредба №2 за проспектите и за разкриването на инормация от публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, и т.1.11 от Приложение № 9 към Наредба №2, Ви уведомяваме, че ХД”Дунав”АД – гр.Враца реализира печалба към 31.12.2009 год. на Консолидирана база в размер на 268 х. лв.

12-04-2010 [Принтирай | Изпрати | виж всички новини]

Copyright © 2008 Холдинг Дунав