Обявяване на печалба към Конс.отчет -31.03.2010 год.


ОТНОСНО: Обявяване на печалба на дружеството на Консолидирана база към 31.03.2010 год.


На основание чл.28 от Наредба №2 за проспектите и за разкриването на информация от публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, и т.1.11 от Приложение № 9 към Наредба №2, Ви уведомяваме, че ХД”Дунав”АД – гр.Враца реализира печалба към 31.03.2010 год. на Консолидирана база в размер на 59 х. лв.

20-05-2010 [Принтирай | Изпрати | виж всички новини]

Copyright © 2008 Холдинг Дунав