Уведомление за решения от ОСА-25-06-2010


                                                                                        ДО

                                                                                        КОМИСИЯ ПО ФИНАНСОВ НАДЗОР
                                                                                        ул.”Шар Планина” №33

                                                                                        БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА
                                                                                        ул.”Три уши” №10, ет.5

                                                                                        ОБЩЕСТВЕНОСТТА
                                                                                        Чрез информац.с-ма”Х3NEWS”

                                                                                        С О Ф И ЯОТНОСНО: Приложение №9 към Наредба №2

Уважаеми дами и господа,
Съгласно Приложение №9 към Наредба №2, Ви уведомяваме за взетите решения от Редовното годишно общо събрание на акционерите, проведено на 25.06.2010 г. от 10:00 часа.:

По т.1 от дневния ред :
1. Приема Доклада за дейността на ХД”Дунав”АД през 2009 година.

По т.2 от дневния ред:
1. Приема Отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2009 год.

По т.3 от дневния ред:
1. Приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на дружеството за 2009 година

По т.4 от днвения ред: Приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2009 година.
1. Приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2009 год. - Подлежи на вписване и обявяване в Търговския регистър.

По т.5 от дневния ред: Приемане на Консолидирания Годишен финансов отчет за 2009 год. и Консолидирания доклад за дейността за 2009 год.

1. Приема Консолидирания Годишен финансов отчет за 2009 год. и Консолидирания доклад за дейността за 2009 год.

По т.6 от дневния ред: Разпределение на печалбата за 2009 год.

Печалбата на дружеството в размер на 191 286,24 лв. да бъде разпределена:
1. Покриване на загуби – 0,00 лв.
2. Тантиеми (5%) - 9564,31 лв.
3. За дивиденти – 215 000 бр. х 7,40 – 1 591 000 лв., които да се осигурят от следните източници:
3.1.от Текуща печалба – 181721,93 лв.
3.2.от Неразпределена печалба от минали години – 12 374,62 лв.
3.3.от Други Резерви -1 396 903,45 лв.


Предложението на СД по условията и реда по изплащане на дивидента:
1. Размер на дивидента: 7,40 лева на акция без отчислен данък.

2. Начална дата за изплащане на дивидента: 16.07.2010 год.

3. Крайна дата на изплащане на дивидента: 16.10.2010 год.

4. Място на изплащане на дивидента:

Финансовата институция, чрез която ще се извършат плащанията е чрез всички клонове на Интернешънъл Асет Банк в тримесечния срок по т.2 и т.3
- На физическите лица дивидентът ще се изплаща лично срещу лична карта или нотариално упълномощени от тях лица.
- На юридическите лица дивидентът ще се изплаща при представен документ за актуално състояние на юридическото лице, по нареждане на представляващия лицето или негов пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно.
Изплащането на дивидента в клоновете на Интернешънъл Асет Банк ще се извършва в брой или чрез вътрешнобанков превод по желание на акционера.

5. След 16.10.2010 год., който не е получил своя дивидент за 2009 год. ще може да го получи от дружеството на адрес: гр.Враца, ул.”Стоян Кялъчев” №6, ет.2 след изрично отправено искане за това, чрез банков превод по посочена от акционера банкова сметка.

6. Съгласно изискванията на закона ХД”Дунав”АД – гр.Враца предварително удържа от сумата на дивидента на всеки акционер съответния данък, ако такъв се дължи.

7. Дивидентът ще се изплаща на лицата, които са били акционери на ХД”Дунав”АД –гр.Враца на 09.07.2010 год. и фигурират в акционерната книга към същата дата.


По т.7 от дневния ред: Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2009 година.
1. ОСА освобождава от отговороност за дейността им през 2009 год. членовете на СД на ХД”Дунав”АД гр.Враца:
- Стефан Петков Лазаров
- Борис Тодоров Топалски
- Петрин Кръстев Стоянов
- Цеко Тодоров Каменов

По т.8 от дневния ред: Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2010 г.

Съгласно т.1.10 от Приложение №9 към Наредба №2
1. ОС избира г-н Русин Петров Русинов- дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на финансовите отчети на ХД”Дунав”АД за 2010 год.

По т.9 от дневния ред: Разни

Не са взети решения


Copyright © 2008 Холдинг Дунав