Информация за дивидент за 2009 год.


                                                                ДО

                                                                КОМИСИЯ ПО ФИНАНСОВ НАДЗОР
                                                                ул.”Шар Планина” №33

                                                                “БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА”
                                                                ул.”Три уши” №10, ет.5

                                                                ОБЩЕСТВЕНОСТТА
                                                                чрез информационна медия „Х3NEWS”

                                                                „ЦЕНТРАЛЕН ДЕПОЗИТАР”АД
                                                                ул.”Три уши”№10, ет.4ОТНОСНО: Информация за дивидент – 2009 год.

Уважаеми дами и господа,

Съгласно разпоредбата на чл.115в, ал.1 ЗППЦК право да получат дивидент имат лицата, които са акционери към 09.07.2010 год. Всички физически и юридически лица могат да получат своя дивидент за 2009 год. чрез всички клонове на Интернешънъл Асет Банк, считано от 16.07.2010 год. до 16.10.2010 год.
На основание чл.115в, ал.6 от ЗППЦК и чл.38, ал.1 от Наредба №8 изплащането ще се извърши със съдействието на Централен депозитар.

Copyright © 2008 Холдинг Дунав