Уведомление за удължаване срока за изплащане на дивидент-2008 г. до 15.10.2010 г


Изх.№ К 87-30 / 16.07.2010 г.                          ДО

                                                                                КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
                                                                                ул.”Шар Планина” № 33

                                                                                БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА
                                                                                ул.»Три уши» №10

                                                                                ОБЩЕСТВЕНОСТТА
                                                                                чрез информац.медия „X3NEWS”

                                                                                гр.СОФИЯ


                                            У В Е Д О М Л Е Н И Е

Уведомяваме Ви, че ХД”Дунав”АД удължи с още 3 (три) месеца изплащането на дивидентите за 2008 год. чрез клоновете на „Интернешънъл Асет Банк”АД в цялата страна до 15.10.2010 год. включително.

Copyright © 2008 Холдинг Дунав