Обявяване на печалба към Отчет -30.06.2010 г.


Изх.№ К 90-31 / 21.07.2010 г.                       ДО

                                                                            КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
                                                                            ул.”Шар Планина” №33

                                                                            БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА
                                                                            ул.”Три уши” №10

                                                             КОПИЕ ДО: ОБЩЕСТВЕНОСТТА
                                                                            чрез информационна медия
                                                                            “X3NEWS”


ОТНОСНО: Обявяване на печалба на дружеството към 30.06.2010 год.

Уважаеми дами и господа,

На основание чл.28 от Наредба №2 за проспектите и за разкриването на информация от публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, и т.1.11 от Приложение № 9 към Наредба №2, Ви уведомяваме, че ХД”Дунав”АД – гр.Враца реализира печалба към 30.06.2010 год. в размер на 68 х. лв.

Copyright © 2008 Холдинг Дунав