Вписани и обявени в Търговския регистър ГФО-2009


                                                                    ДО

                                                                    “КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР”
                                                                    ул.”Шар Планина”№33

                                                                    “БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА”
                                                                    ул.”Три уши”№10
                                                       
                                                                    ОБЩЕСТВЕНОСТТА
                                                                    чрез информац.с-ма”Х3NEWS”

                                                                    гр.СОФИЯОТНОСНО: Вписани и обявени промени в Търговския регистър

На основание чл.100ш, ал.1,т.1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа ХД”Дунав”АД, Ви уведомява, че на редовното общо събрание на акционерите, проведено на 25.06.2010 год. са обявени в Търговския регистър с Вх.№ 20100723160739 следните обстоятелства:
1. Годишен финансов отчет към 31.12.2009 год.
2. Консолидиран годишен финансов отчет към 31.12.2009 г.

Приложение:
- Копие от Търговския регистър

Copyright © 2008 Холдинг Дунав