Обявяване на печалба към Отчет -31.12.2010 год.-предварителен


Изх.№ К 116-2/24.01.2011 г.                                 ДО

                                                                                    КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
                                                                                    ул.”Шар Планина” №33

                                                                                    БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА
                                                                                    ул.”Три уши” №10

                                                                                    КОПИЕ ДО: ОБЩЕСТВЕНОСТТА
                                                                                    чрез информационна медия
                                                                                    “X3NEWS”


ОТНОСНО: Обявяване на печалба на дружеството към 31.12.2010 год. -предварителен


Уважаеми дами и господа,

На основание чл.28 от Наредба №2 за проспектите и за разкриването на информация от публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, и т.1.11 от Приложение № 9 към Наредба №2, Ви уведомяваме, че ХД”Дунав”АД – гр.Враца реализира печалба към 31.12.2010 год.-предварителен в размер на 85 х. лв.

Copyright © 2008 Холдинг Дунав