Обявяване на загуба към Отчет -31.03.2011 год.


Изх.№ К 53-10 / 26.04.2011 г.                         ДО

                                                                                КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
                                                                                ул.”Шар Планина” №33

                                                                                БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА
                                                                                ул.”Три уши” №10

                                                                            КОПИЕ ДО: ОБЩЕСТВЕНОСТТА
                                                                            чрез информационна медия
                                                                            “X3NEWS”ОТНОСНО: Обявяване на загуба на дружеството към 31.03.2011 год.


Уважаеми дами и господа,

На основание чл.28 от Наредба №2 за проспектите и за разкриването на информация от публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, и т.1.11 от Приложение № 9 към Наредба №2, Ви уведомяваме, че ХД”Дунав”АД – гр.Враца реализира загуба към 31.03.2011 год. в размер на 18 х. лв.

Copyright © 2008 Холдинг Дунав