Обявяване на загуба към Конс.отчет - 31.03.2011 г.


Изх.№ К 65-15 / 16.05.2011 г                             ДО

                                                                                КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
                                                                                ул.”Шар Планина” №33

                                                                                БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА
                                                                                ул.”Три уши” №10

                                                                                КОПИЕ ДО: ОБЩЕСТВЕНОСТТА
                                                                                чрез информационна медия
                                                                                “X3NEWS”ОТНОСНО: Обявяване на печалба на дружеството на Консолидирана база към 31.03.2011 год.

Уважаеми дами и господа,

На основание чл.28 от Наредба №2 за проспектите и за разкриването на информация от публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, и т.1.11 от Приложение № 9 към Наредба №2, Ви уведомяваме, че ХД”Дунав”АД – гр.Враца реализира загуба към 31.03.2011 год. на Консолидирана база в размер на 19 х. лв.

Copyright © 2008 Холдинг Дунав