Писмо-решения от ОСА-10-06-2011 г.


Изх.№ К 75-19/10.06.2011 г                         ДО

                                                                            КОМИСИЯ ПО ФИНАНСОВ НАДЗОР
                                                                            ул.”Шар Планина” №33

                                                                            БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА
                                                                            ул.”Три уши” №10, ет.5

                                                                            ОБЩЕСТВЕНОСТТА
                                                                            Чрез информац.с-ма”Х3NEWS”

                                                                            С О Ф И ЯОТНОСНО: Приложение №9 към Наредба №2

Уважаеми дами и господа,
Съгласно Приложение №9 към Наредба №2, Ви уведомяваме за взетите решения от Редовното годишно общо събрание на акционерите, проведено на 10.06.2011 г. от 09:00 часа.:

По т.1 от дневния ред :
1. Приема Доклада за дейността на ХД”Дунав”АД през 2010 година.

По т.2 от дневния ред:
1. Приема Отчета за дейността на директора за връзки с инвеститорите за 2010 год.

По т.3 от дневния ред:
1. Приема доклада на дипломирания експерт-счетоводител за извършената проверка на дружеството за 2010 година

По т.4 от днвения ред: Приемане на Годишния финансов отчет на дружеството за 2010 година.
1. Приема Годишния финансов отчет на дружеството за 2010 год. - Подлежи на вписване и обявяване в Търговския регистър.

По т.5 от дневния ред: Приемане на Консолидирания Годишен финансов отчет за 2010 год. и Консолидирания доклад за дейността за 2010 год.

1. Приема Консолидирания Годишен финансов отчет за 2010 год. и Консолидирания доклад за дейността за 2010 год.- Подлежи на вписване и обявяване в Търговския регистър.

По т.6 от дневния ред: Разпределение на печалбата за 2010 год.

1. Нетна печалба - 84 494,59 лв.
2. Законови резерви - 0,00 лв.
(към 31.12.2010 -24397,13)
3. Печалба за разпределение - 84 494,59 лв.
4. Тантиеми 5% - 4 224,73 лв.
5. Дивидент – 0,3158 лв. - 67 897,00 лв.
1бр.акция (215000 х 0,3158)
6. Неразпределена печалба - 12 372,00 лв.
(т.3-т.4-т.5-т.6)

Условия и ред по изплащане на дивидента:

1. Размер на дивидента: 0,3158 лева на акция, бруто. След приспадане на дължимия данък при източника (5% на физ.лица), нетната сума на дивидента ще е 0,30 лв. на 1 бр.акция.
Изплащането ще се извърши със съдействието на Централен депозитар АД и „Асет Интернешънъл Банк" АД
2. Начална дата за изплащане на дивидента: 07.07.2011 год.
3. Крайна дата на изплащане на дивидента: 07.10.2011 год.
4. Място на изплащане на дивидента:

Финансовата институция, чрез която ще се извършат плащанията на физическите и юридическите лица е чрез всички клонове на Интернешънъл Асет Банк в тримесечния срок по т.2 и т.3.
- На физическите лица дивидентът ще се изплаща лично срещу лична карта или нотариално упълномощени от тях лица.
- На юридическите лица дивидентът ще се изплаща при представен документ за актуално състояние на юридическото лице, по нареждане на представляващия лицето или негов пълномощник с изрично нотариално заверено пълномощно.
Изплащането на дивидента в клоновете на Интернешънъл Асет Банк ще се извършва в брой или чрез вътрешнобанков превод по желание на акционера.

5. След 07.10.2011 год., който не е получил своя дивидент за 2010 год.ще може да го получи от дружеството на адрес: гр.Враца, ул.”Стоян Кялъчев”№6, ет.2 след изрично отправено искане за това, чрез банков превод по посочена от акционера банкова сметка.

6.Съгласно изискванията на закона ХД”Дунав”АД – гр.Враца предварително удържа от сумата на дивидента на всеки акционер съответния данък, ако такъв се дължи.

7. Дивидентът ще се изплаща на лицата, които са били акционери на ХД”Дунав”АД –гр.Враца на 24.06.2011 год. и фигурират в акционерната книга към същата дата.”

По т.7 от дневния ред: Промени в Устава
1. ОСА прие промяната в Устава на дружеството като чл.29, ал.4 е:
„Свикването се извършва члез покана обявена в Търговския регистър” – Подлежи на вписване в Търговския регистър.

По т.8 от дневния ред: Освобождаване от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2010 година.
1. ОСА освобождава от отговороност за дейността им през 2010 год. членовете на СД на ХД”Дунав”АД гр.Враца:
- Стефан Петков Лазаров
- Борис Тодоров Топалски
- Петрин Кръстев Стоянов
- Цеко Тодоров Каменов

По т.9 от дневния ред: Избор на Съвет на директорите
1. Освобождава от длъжност членовете на Съвета на директорите: Стефан Петков Лазаров, Борис Тодоров Топалски, Петрин Кръстев Стоянов и Цеко Тодоров Каменов.
2. Избира за членове на Съвета на директорите: Пламен Стефанов Лазоров, Борис Тодоров Топалски, Петрин Кръстев Стоянов и Цеко Тодоров Каменов – за независим член, с мандат на СД от 5 години.

По т.10 от дневния ред: Определяне на гаранциите и възнаграждението на членовете на Съвета на директорите
1.Гаранциите на членовете на Съвета на директорите да бъдат в размер на 3 брутни месечни работни заплати
2. Възнагражденията на Съвета на директорите да бъдат:
- Председател – 6 МРЗ
- Зам.Председател - 6 МРЗ
- Членове на СД – 3 МРЗ

По т.11 от дневния ред: Избор на дипломиран експерт-счетоводител за 2011 г.

Съгласно т.1.10 от Приложение №9 към Наредба №2
1. ОС избира г-н Русин Петров Русинов- дипломиран експерт-счетоводител за проверка и заверка на финансовите отчети на ХД”Дунав”АД за 2011 год.

По т.12 от дневния ред: Разни
Не са взети решения


Copyright © 2008 Холдинг Дунав