Информация по чл.82б ЗППЦК за 2010 г.


Изх.№ К 78-22 / 14.06.2011 г.                             ДО

                                                                                    КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР
                                                                                    ул.”Шар Планина” №33

                                                                                    БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА
                                                                                    ул.”Три уши”№10

                                                                                   ОБЩЕСТВЕНОСТТА чрез
                                                                                    информационна медия „X3NEWS”


ОТНОСНО: Информация по чл.82 б от ЗППЦК


Уважаеми дами и господа,

Във връзка с изискванията на чл.82б от ЗППЦК, относно публикации и информация, предоставена на разположение на обществеността от ХД”Дунав”АД през последните 12 месеца, Ви информираме за следното:
1. От 01.01.2010 год. до 31.12.2010 год. ХД”Дунав”АД е разкривало периодичната и регулираната информация на КФН, БФБ и обществеността посредством електроната система и медия „X3NEWS” с интернет адрес: www. x3news.com
2. Съгласно сключен договор между ХД”Дунав”АД и „Сервиз Финансови Пазари” ЕООД – оператор на информационна система и медия „X3News, до настоящия момент – 14.06.2011 год, периодичната и регулирана информация, която дружеството е разкривало до КФН, БФБ и обществеността е чрез електронната система и медия „X3News”.
3. Цялата подадена информация до КФН, БФБ и обществеността се намира на интернет страницата на дружеството www.holding-dunav.com
4. През последните 12 месеца дружеството не е публикувало или представяло на КФН и обществеността, информация като интервюта, презентации в Р.България или друга държава.

Copyright © 2008 Холдинг Дунав