Вписани и обявени промени в Търговския регистър след ОСА-10.06.2011


Изх.№ К 86-25/21.06.2011 г.                                 ДО

                                                                                    “КОМИСИЯ ЗА ФИНАНСОВ НАДЗОР”
                                                                                    ул.”Шар Планина”№33

                                                                                    “БЪЛГАРСКА ФОНДОВА БОРСА”
                                                                                    ул.”Три уши”№10

                                                                                    ОБЩЕСТВЕНОСТТА
                                                                                    чрез информац.с-ма”Х3NEWS”

                                                                                    гр.СОФИЯ


ОТНОСНО: Вписани и обявени промени в Търговския регистър

На основание чл.100ш, ал.1,т.1 от Закона за публично предлагане на ценни книжа ХД”Дунав”АД, Ви уведомява, че на редовното общо събрание на акционерите, проведено на 10.06.2011 год. са вписани в:
І. Търговския регистър с Вх.№ 20110620123026 следните промени:
1. Освобождава от длъжност членовете на Съвета на директорите: Стефан Петков Лазаров, Борис Тодоров Топалски, Петрин Кръстев Стоянов и Цеко Тодоров Каменов.
2. Избира за членове на Съвета на директорите: Пламен Стефанов Лазаров, Борис Тодоров Топалски, Петрин Кръстев Стоянов и Цеко Тодоров Каменов – за независим член, с мандат на СД от 5 години – до 10.06.2016 год.
3. Вписан е актуалния Устав на дружеството от 10.06.2011 год.

ІІ. Обявени в Търговския регистър с Вх.№ 20110620131629 следните обстоятелства:
1. Годишен финансов отчет към 31.12.2010 год.
2. Консолидиран годишен финансов отчет към 31.12.2010 г.
3. Актуален Устав на дружеството към 10.06.2011 год.

Приложение:
- Копие от Търговския регистър.
- Актуален Устав на дружеството към 10-06-2011 год.

Copyright © 2008 Холдинг Дунав